حداقل حقوق کارگران در ۱۴۰۳ چقدر می‌شود؟

حداقل حقوق کارگران در ۱۴۰۳ چقدر می‌شود؟

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره اینکه آیا جلسات کمیته مزد تشکیل می‌شود گفت: وزارت کار به اعضای شورای‌عالی کار نامه زدند تا تشکل‌های کارگری اعضای خود برای حضور در کمیته را معرفی کنند. تمام تشکل‌ها هم نماینده خود را…