هشدار جدی برای کلسترول خون

هشدار جدی برای کلسترول خون

تری‌گلیسرید خون با یک آزمایش خون ساده قابل‌سنجش است. این معیار معمولاً بخشی از پنل لیپید است که پزشکتان به‌صورت روتین چکاپ می‌کند تا مطمئن شود لیپید خونتان در رنج نرمال قرار دارد. در مورد کلسترول خون زیاد گفته و…